สมัครงาน รพ.พิษณุเวช

เจ้าหน้าที่ Support จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย / อายุ 22 -28  ปี
 2. ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ด้านการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหากับผู้ใช้ระบบได้
 5. มีความรู้ด้านการจัดระบบเครือข่าย (Net Work)
 6. มีความรู้ด้านฐานข้อมูล MS, SQL , Server
 7. สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. รับผิดชอบในการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 2. ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก / ภายในได้เป็นอย่างดี
 4. ดูแลและจัดการระบบโรงพยาบาลและระบบอื่นๆ
 5. จัดทำรายงานข้อมูลจากระบบโรงพยาบาลและระบบอื่นๆ

อัตราค่าตอบแทน 

 1. ค่าจ้าง 7,281 บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250, 2 ดาว = 500,3 ดาว = 750,4 ดาว = 1,000 บาท)
 3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
  _______________________________________________________

เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง อายุ 22  –  35ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 6. มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับและโอนสายโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอก
 2. ประกาศเสียงตามสาย เป็นศูนย์บัญชาการ สามารถตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน เช่นประกาศโค๊ดต่างๆ
 3.  การเรียกวิทยุสื่อสาร
 4. รับ – ส่ง โทรสาร
 5. งานเอกสารต่างๆภายในและภายนอกแผนก

อัตราค่าตอบแทน 

 1. เงินเดือน 7,281  บาท
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250,2 ดาว = 500,3 ดาว = 750,4 ดาว = 1,000 บาท)
 3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
_____________________________________________________________

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและเคลื่อนย้าย   จำนวน 2 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย อายุ 21 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
 4. มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. ให้บริการเรื่องการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 2. ออกหน่วยกับรถพยาบาลเพื่อไปรับผู้ป่วยด้านนอก
 3. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 4. รวบรวมข้อมูลรายงานการให้บริการหรือสถิติต่างๆนำเสนอ
 5. ประสานงานภายในและภายนอกแผนก

อัตราค่าตอบแทน  –  สิทธิ์สวัสดิการ

–     เงินเดือน  6,125 บาท  (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
–     ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250 , 2 ดาว = 500,3 ดาว = 750, 4 ดาว = 1,000 บาท)
–     วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
–    วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
________________________________________________________

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและเคลื่อนย้าย (Part-time) จำนวน 2 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย
 4. ยิ้มแย้มแจ่มใสดี มีใจรักงานบริการ
 5. สามารถทำงานได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. เดินเอกสารภายในและภายนอกแผนก
 2. เคลื่อนย้ายผู้รับบริการพาไปส่งตามแผนกต่างๆ
 3. ยืนบริเวณหน้าลิฟต์ เพื่อรอให้การบริการ
 4. ติดต่อประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน:  ทำตามช่วงเวลา ได้ค่าตอบแทนครั้งละ 100 บาท
__________________________________________________________

เจ้าหน้าที่พยาบาล แผนกไอ ซี ยู   จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย /  หญิง  อายุ 20 –  35 ปี
 2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 4. บุคลิกภาพดี มีไหวพริบดี ขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
 5. พฤติกรรมดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ของใช้
 2. ดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย
 3. ดูแลช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 4. รับ–ส่งผู้ป่วยออกตรวจพิเศษ / ทำหัตถการนอกแผนกภายในโรงพยาบาล และต่างโรงพยาบาล
 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน  –  สิทธิ์สวัสดิการ

 1. เงินเดือน  6,239 – 7,416  บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 300,2 ดาว = 600,3 ดาว = 900,4 ดาว = 1,200 บาท)
 3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
  _________________________________________________________

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ จำนวน 2 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและใบขับขี่ชนิดที่ 2
 5. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 6. รู้กฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
 7. มีความรู้ด้านการตรวจเช็คเครื่องยนต์
 8. บุคลิกภาพดี สะอาด สุภาพ ซื่อสัตย์

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ให้บริการยานพาหนะทุกประเภท ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
 2. ให้บริการรับ – ส่งผู้รับบริการด้านหน้า
 3. ตรวจเช็คยานพาหนะให้สะอาดและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 4. เป็นคนใจเย็นสุขุม รอบคอบ รักงานด้านบริการ

อัตราค่าตอบแทน

– เงินเดือน  5,549 – 7,281 บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
–  ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250   2 ดาว = 500   3 ดาว = 750   4 ดาว = 1,000 บาท)
–  วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
– วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
________________________________________________________

เจ้าหน้าที่รังสีวินิจฉัย  2   อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย  อายุ 18 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา
 4. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ มีใจรักงานบริการ
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้
 6. มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ตามหน้าที่รับผิดชอบ
 2. ตรวจสอบ ลงทะเบียน ควบคุมระบบการจัดเก็บฟิล์ม ควบคุมบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์
 3. ประสานงาน ส่งต่อผู้รับบริการ การนัดหมาย การรับ-ส่ง รายงานผลตรวจและผลฟิล์ม
 4. จัดเตรียมความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เครื่องมือ สถานที่
 5. จัดเก็บ – จัดเรียง ฟิล์ม

อัตราค่าตอบแทน 

 1. เงินเดือน  6,239  – 7,281 บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว =250,2 ดาว = 500,3 ดาว = 750,4 ดาว= 1,000บาท )
 3.  วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7 – 8   วัน / เดือน
  _________________________________________________________

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน
 5. มีความกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้ในการทำงาน
 6. มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้ดี
 8. ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. ต้อนรับและคัดแยกประเภทผู้รับบริการ
 2. ลงทะเบียนผู้รับบริการรายเก่า
 3. ทำประวัติผู้รับบริการรายใหม่
 4. การส่งOPD Card ไปแผนกต่างๆที่ผู้รับบริการตรวจ
 5. ตรวจสอบสิทธิการเบิกต่างๆ

อัตราค่าตอบแทน

–  เงินเดือน 7,281 บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
–  ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250 2 ดาว = 500 3 ดาว = 750   4 ดาว = 1,000 บาท)
–  วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
–  วันหยุดพนักงานประจำ 7 – 8 วัน / เดือน
_________________________________________________________

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Part-time) จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักงานบริการ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้
 5. ทำงานได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น.

หน้าที่รับผิดชอบ

 1. เดินเอกสารภายในและภายนอกแผนก
 2. พาผู้รับบริการไปส่งตามแผนกต่างๆ
 3. ติดต่อประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน  –  ทำตามช่วงเวลา ได้ค่าตอบแทนครั้งละ 100 บาท
_________________________________________________________

เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ  จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง อายุ 22  –  30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม สำนักงานได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 6. ถ้ามีความสามารถในการใช้ศัพท์แพทย์หรือเคยผ่านงานโรงพยาบาลมาก่อนจะพิจารณา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำรายงานผลตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต
 2. จัดส่งรายงานผลตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิตให้ผู้รับบริการ
 3. ประสานงานกับแพทย์ในการแปลผลตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต
 4.  ประสานงานกับแพทย์ในการรับรองผลตรวจสุขภาพรักษ์ชีวิต

อัตราค่าตอบแทน 

 1. เงินเดือน 7,281   บาท
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250,2 ดาว = 500,3 ดาว = 750,4 ดาว = 1,000 บาท)
 3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7 – 8 วัน / เดือน

_________________________________________________________
ช่างปะปา  จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ:1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถติดตั้ง สุขภัณฑ์ และคำนวณการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้
5. สามารถแก้ไขปัญหาสุขภัณฑ์ ในห้องน้ำได้
6. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และรักงานด้านการบริการ
หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปะปาและสุขภัณฑ์ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ
 2. ซ่อมระบบประปาและสุขภัณฑ์ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ
 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบประปาและสุขภัณฑ์ของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ

อัตราค่าตอบแทน  –  สิทธิ์สวัสดิการ
1. ค่าตอบแทน  5,549 – 7,281 บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 250   2 ดาว = 500   3 ดาว = 750   4 ดาว = 1,000 บาท)
3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
4. วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
____________________________________________________________
นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบโรคศิลป์
 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานปฏิบัติการชันสูตร
 4. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ HA

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. บริการตรวจปฏิบัติการชันสูตรให้แก่ผู้รับบริการ
 2. ควบคุมคุณภาพงานตรวจปฏิบัติการชันสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 3. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชันสูตร
 4. ให้คำปรึกษาทางปฏิบัติการชันสูตรแก่ผู้รับบริการ

อัตราค่าตอบแทน
  1.  ค่าจ้าง 12,051  บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
2. ค่าใบประกอบ 2,500 บาท
3. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 600  2 ดาว = 900  3 ดาว = 1,200   4 ดาว = 1,500 บาท)
____________________________________________________________

นักรังสีเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขารังสีเทคนิค
 3. มีความรู้เรื่องมาตรฐานการให้บริการทางรังสี
 4. มีความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุทางรังสีหรือภาวะฉุกเฉินทางรังสี
 5. มีความรู้เรื่องหลักการถ่ายภาพทางรังสีทั่วไป การตรวจพิเศษทางรังสีและเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 6. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการให้บริการวินิจฉัยทางด้านรังสี
2. หน้าที่เกี่ยวกับ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบการจัดการ การบริหารงานในแผนกให้มีความเรียบร้อย
3. หน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและนอกองค์กร
4. หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของงานด้านรังสีวินิจฉัย

อัตราค่าตอบแทน
1.  ค่าตอบแทน 12,051 บาท
2.  ค่าใบประกอบวิชาชีพ  2,500 บาท
3.  ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 600   2 ดาว = 900   3 ดาว =1,200   4 ดาว = 1,500 บาท)
4. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
5. วันหยุดพนักงานประจำ 8 – 10   วัน / เดือน
_____________________________________________________________

พยาบาลวิชาชีพ (แผนก ไอ ซี ยู) จำนวน 3 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศชาย /  หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน
 5. มนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ของใช้
 2. ดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย
 3. ดูแลช่วยแพทย์และพยาบาลทำหัตถการ
 4. รับ – ส่ง ผู้ป่วยออกตรวจพิเศษ / ทำหัตถการนอกแผนกภายในโรงพยาบาล และต่างโรงพยาบาล
 5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อัตราค่าตอบแทน  –  สิทธิ์สวัสดิการ

 1. เงินเดือน  6,239 – 7,416  บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว=300 ,2 ดาว=600,3 ดาว = 900 ,4 ดาว = 1,200 บาท)
 3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
  ______________________________________________________

พยาบาลวิชาชีพ  แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง  อายุ 20-30 ปี
 2. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (จบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ)
 3. มีความรู้เรื่องการวัดสัญญาณชีพ
 4. มีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
 5. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 6. ถ้ามีประสบการณ์หรือเคยฝึกงานที่แผนก ER มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ:
       1.ทำงานปฏิบัติแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
2. ออก Ambulance ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
3. ออก EMS รับผู้ป่วย

อัตราค่าตอบแทน  –  สิทธิ์สวัสดิการ

 1. เงินเดือน  6,239 – 7,416  บาท (ไม่รวมค่าประสบการณ์)
 2. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 300,2 ดาว = 600, 3 ดาว = 900,4 ดาว = 1,200 บาท)
 3. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 4. วันหยุดพนักงานประจำ 7-8 วัน / เดือน
  _____________________________________________________

พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพ   จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ:

 1. เพศหญิง /ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพได้
 5. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการแปลผลตรวจสุขภาพและการใช้ศัพท์แพทย์
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและมีความละเอียดรอบคอบสูง

หน้าที่รับผิดชอบ:

 1. ช่วยดูแลส่วนงาน Back Office (จัดทำรายงานผลตรวจสุขภาพ ของศูนย์สุขภาพทั้งหมด)
 2. ตรวจสอบเอกสาร รายงานผลตรวจสุขภาพต่างๆ
 3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการแปลผลการตรวจจากแพทย์และการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ
 4. ประสานงานกับแพทย์ ผู้ตรวจในการรับรองรายงานผลตรวจต่างๆ
 5. ประสานงานกับส่วนงาน Front Office ในการจัดทำรายงานผลตรวจสุขภาพต่างๆ

อัตราค่าตอบแทน 

 1. เงินเดือน 14,324 บาท (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาตามปี)
 2. ค่าใบประกอบวิชาชีพ 2,500 บาท  / มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป  3,500 บาท
 3. ค่าวัฒนธรรมองค์กร (1 ดาว = 600  2 ดาว = 900  3 ดาว = 1,200   4 ดาว = 1,500 บาท 5 ดาว = 3,000)
 4. วันหยุดพนักงานทดลองงาน 6 วัน / เดือน
 5. วันหยุดพนักงานประจำ 8 – 10 วัน / เดือน
Advertisements

2 responses to this post.

 1. การที่รับคนเข้ามาทำงานที่รพ.นี้ได้ตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยหรือเปล่า เห็นคนที่ทำงานที่นั่นยังมีประวัติถูกฟ้องร้องตอนนี้ก็กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ การที่จะรับใครเข้ามาทำงานในที่แบบนี้ก็น่าจะตรวจสอบให้ดีกว่านี้หน่อยนะ

  ตอบกลับ

 2. Posted by ธงชัย on กรกฎาคม 21, 2012 at 10:51 AM

  จะมีรับอีกป่ะครับ ER ง่ะจบผู็้ช่วยพยาบาลPNมาไปสมัครแล้ว เค้าไม่เห็นรับเลยง่ะที่พิษณุเวชง่ะจะเปิดรับวันไหน อีกครับ

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: